Ja to funguje?

obr1Self Organised Learning Environment neboli SOLE znamená samoorganizované učební prostředí. V praxi to přestavuje učení založené na zvídavosti (Enquiry Based Learning), avšak poněkud v jiném prostředí, než je běžná třída. Koučink představuje proces nehodnotícího pozorování a podpory formou zvídavých otázek, které cílí na generování možností řešení a dosahování cílů.

Jen učebna nestačí aneb jak funguje samoorganizované učební prostředí
Po zazvonění učitel udělá krátký úvod do tématu, ideálně krátkým videem, nebo příběhem. Následně dostanou žáci “zvídavé otázky”, které se týkají látky, jež má být za hodinu probrána a je v souladu se ŠVP – školním vzdělávacím programem. Při výuce žáci nenásilně naplňují stanovené klíčové kompetence. Učí se spolupracovat v týmu, pracovat s informacemi, vystupovat před publikem, lépe se vyjadřovat, nememorovat, ale přemýšlet o věcech, pochopit a zapamatovat si látku, řešit problémy. Výchova oslazená zábavou a fantazií pomáhá žákům nenásilně přebírat zodpovědnost za svůj rozvoj a podporuje radost z učení se.

Např.
K čemu je nám dobrý měsíc ?
Proč je na hoře větší zima, když jsme blíže ke slunci?
Kdybyste si mohli vybrat, žili byste raději v paleolitu nebo eneolitu a proč ?
Proč a čím bzučí mouchy ?
Proč mají muži vousy a ženy ne?
Čeho je na světě více: lišek, nebo hrabošů ? A proč ?
Proč byli Egypťané dobří lékaři ?
Jak iPhone ví kde je?

Následně třída pracuje bez přítomnosti učitele, který po zadání otázek odchází a sleduje práci žáků zpovzdálí (ideálně mimo třídu). Děti si vyhrazený čas obvykle rozdělí na dvě části. V první části se věnují vyhledávání podkladů na internetu a diskusím mezi sebou. Ve druhé části si skupinky připravují prezentace odpovědí na otázky. Role učitele spočívá právě ve specifické přípravě a důkladném promyšlení zvídavých otázek v návaznosti na danou výuku. S organizací a řešením případných problémů pomáhá žákům “kapitán” – spolužáci si ho sami volí na začátku hodiny. Kapitán je zároveň “spojka” mezi žáky a učitelem. Jen s ním třída během práce komunikuje a řeší vzniklé situace. Kapitán v případě potřeby komunikuje s učitelem, který práci žáků dozoruje z exteriéru učebny.

Třída pracuje podle následujících pravidel:
Žáci si vytvoří 3 – 5ti členné skupiny.
Žáci si vybírají, ve které skupině chtějí být.
Mohou kdykoliv skupiny měnit.
Děti mohou obcházet a pozorovat ostatní skupiny, co dělají, a mohou to sdělovat své vlastní skupině (mohou tedy “opisovat”, radit si a pomáhat).
Po vymezené době by žáci měli být připraveni prezentovat své odpovědi.

Příštup učitele v hodinách SOLEbyCoEdu je klíčový
Důležitou součástí a možná největší výzvou většiny škol v ČR je přístup a role učitele ve výuce. Koučink Centrum poskytlo učitelům akreditované vzdělávání v koučinku pro pedagogy, aby podpořilo tuto nejednoduchou změnu, při níž se ze současného “přenašeče” informací stává zvídavý partner. Role učitele je modifikována z nositele know-how do role přátelského facilitátora a kouče. Vysoké nároky na učitele klade potřeba promyslet a stanovit onu zvídavou (širokou, otevřenou, obtížnou) otázku, která má studeny zaujmout a podnítit ke hledání odpovědí. Další důležitá role spočívá v organizaci prezentace informací, které si žáci pomocí internetu a dalších zdrojů našli a pochopili. Velmi důležité je časové rozvržení výukové hodiny. Po úvodním rozdělení žáků do skupin mají žáci prostor pro vyhledávání odpovědí na zadané otázky a přípravu prezentací (30-40 minut). Pak následuje časový prostor, kdy vyhledané informace, odpovědi a zkušenost sdělují ostatním. Tuto diskusi (prezentaci) již řídí učitel. Nikdy nehodnotí sdělované informace, a to ani v případě, že žáci ke správné odpovědi nedošli. Velmi podnětné je sebehodnocení studentů, které probíhá většinou v rámci skupin.

Jsme specialisté na koučování.
Metodu SOLE jsme obohatili o koučovací přístup učitele. Základní princip je v kombinaci koučinku, kooperativní výuky, internetu a tzv. zvídavých otázek. Díky tomu dochází k posilování samostatnosti a zodpovědnosti žáků za své učení. Učitel zde nevystupuje v roli zprostředkovatele nových informací, ale jako podporovatel – facilitátor – kouč samostatného učení. Metodika SOLE umožňuje kromě dosahované stejné, nebo větší úrovně znalostí, hlavně vyšší úroveň zpracování informací (děti kromě prostého memorování faktů o věcech přemýšlejí) a zapamatování. Za velmi podstatný přínos této metodiky považujeme aktivaci a reálné zvyšování klíčových kompetencí dětí. Více viz MŠMT a zde: Wikipedie – klíčové kompetence Specificky to jsou spolupráce, komunikace a učení se.

 

 

Napsat komentář