Ohlédnutí za rokem výuky SOLE v Brně na Měšťanské – z pohledu ŘŠ, Boženy Küfhaberové

 • B._Kufhaberova_-_foto_k_článku.zmProč SOLE: každá škola na začátku 21. století by měla žákům (a rodičům) nabídnout novou netradiční metodu výuky, jinak se stane neatraktivní
 • Děti by se měly do školy těšit – nejen na kamarády, přátelský přístup učitelů, třeba i na jiný typ výuky
 • Výzva ing. M. Ondráčka (Koučink Centrum) – nabídka nové metody výuky, kdy se žáci učí sami!! (nedůvěra většiny učitelského sboru) – pro ŘŠ možnost (potřeba) zviditelnění školy
 • Někteří (3) učitelé výzvu k novému směru výuky přijali
 • Rozhodující krok – vybudovat technické zázemí pro výuku – nová speciální učebna s notebooky (podařilo se zrealizovat během 2 měsíců, finančně větší podíl zajistil KC Praha, organizačně ŘŠ Měšťanská )
 • Náročnost nové metody zejména pro učitele – na každou hodinu připravit zvídavé otázky pro žáky, přizpůsobit se výuce, která dává větší prostor pro samostatnost žáků, při tom ale musí učitel dodržet předepsané učivo, mít podklady pro klasifikaci…
 • Výuka začne v 6. ročníku – v každé třídě (A, B. C) v jednom předmětu (PŘ, DĚ, ZE)
 • Při výuce musí být dodržena pravidla:
  • Žáci si vytvoří sami skupinky
  • V učebně pracují bez učitele – pod dohledem šerifa
  • Na laptopu žáci vyhledávají odpovědi na zvídavé otázky – volně se mohou pohybovat po učebně, výsledky své práce zapisují na flipchart (podle svého uvážení), mohou třeba opisovat od jiné skupinky
  • Připravují si svůj výstup pro spolužáky (prezentace je součástí výuky SOLE)
 • Po vyhodnocení ročních zkušeností žáků i učitelů jsme se na Měšťanské rozhodli nejen pokračovat ve výuce SOLE v daných předmětech – PŘ, DĚ, ZE, ale od 6. ročníku začít tuto metodu využívat nově i ve fyzice a hudební výchově
 • Žáci byli s novým způsobem výuky spokojeni (většina), práce je bavila – byla nová, byli samostatní, sami rozhodovali o tom, co si chtějí pamatovat, ve výuce byla příjemná atmosféra, volnost, klid, pohoda
 • Při následných prezentacích se učí vystupovat před spolužáky, neskákat si do řeči, hovořit srozumitelně
 • Ostatní spolužáci (týmová práce) ani učitel je nenapomínají, nekárají, mohou sdělit vše, co považují za důležité. V případě „neúplných“ vyhledaných odpovědí získají doporučení, co příště udělat lépe
 • Podle vyjádření většiny se na výuku SOLE těší

Co by měli vědět rodiče žáků o výuce SOLE

 • Škola nabízí netradiční, moderní typ výuky
 • Učitelé SOLE jsou nadšení pro tento způsob výuky, žáky podporují, motivují k samostatnosti
 • Žáci pracují ve skupinách (samostatně si volí složení)
 • Žáci vyhledávají odpovědi na učitelovy otázky na notebooku
 • Jejich práci řídí šerif – učitel do výuky nezasahuje
 • Pedagog dohlíží z vnějšku specializované učebny
 • Tento způsob práce je pro žáky zábavný
 • Pro učitele je výuka metodou SOLE náročná na přípravu (správné zadání zvídavých otázek, které děti motivují)
 • Výuka vede žáky k samostatnosti (bez zásahu učitele), ale zároveň ke vzájemné spolupráci
 • Žáci se učí respektovat šerifa = zvoleného spolužáka
 • Druhá část hodiny = prezentace – je pro žáky nesmírně důležitá – získávají návyky k vystupování před spolužáky a učitelem – srozumitelnost jejich sdělení, veřejná prezentace
 • I když nenajdou „správné“ odpovědi, nejsou káráni či známkováni – ostatní jim pouze doporučí, co udělat příště (hodně motivující přístup)
 • Již v průběhu půl roku získají žáci cenné zkušenosti při vystupování
 • Šerif má možnost ovlivnit „známkování“ v hodině – navrhuje učiteli klasifikaci za práci v hodině
 • Záznam o učivu je v kompetenci učitele – výstupem je zápis učiva v sešitu
 • Tato výuka může být podle potřeb vystřídána „klasickou“ frontální (osobní vstup učitele, vyprávění, vlastní zážitky, osobní motivace dětí…)
 • Výuka frontální metodou i metodou SOLE je srovnávána (testy na začátku roku, v pololetí i na konci roku)
 • Rodičům jsou během roku nabídnuty ukázkové hodiny (vstupy do výuky či možnost vyzkoušet si nový typ výuky)
 • Žáci mají možnost se k výuce vyjádřit

Napsat komentář